Fri rettshjelp

Noen sakstyper omfattes av reglene om fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i husleiesaker, barnefordelingssaker, deling av formue ved samlivsbrudd m.v.

Vilkåret er at inntekten din er lav og ligger under gjeldende inntekts- og formuesgrense. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no

Dekning gjennom rettshjelpordningen

Rettshjelpsordningen er lagt opp slik at man i noen type saker får dekket advokatbistand uansett.

Disse er:

 • Saker der barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller bestemt at barnevernet vil ta omsorgen for barnet.
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.
 • Voldsoffer i sak mot gjerningspersonen.

Inntekts- og formuebestemt bistand

Dersom din inntekt og formue er innenfor bestemte grenser, kan du få dekket advokatbistand i følgende saker:

 • Skilsmisse.
 • Fordeling av felles bolig og innbo ved skilsmisse.
 • Barnefordelingssaker.
 • Saker vedrørende personskade eller tap av forsørger.
 • Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
 • Klagesak etter folketrygdloven § 21-12
 • Grensene for å få advokatutgiftene dekket av rettshjelpsordningen er per 2020:
 • Enslige: kr 246.000,-
 • Par: kr 369.000,-
 • Formuesgrensen er på kr 100.000,- (normalt unntas verdi av bolig)

VIKTIG: Merk at du i sakene, hvor fri rettshjelp er behovsprøvd, må betale en egenandel.

Fagforeninger som dekker advokatutgifter

I arbeidslivssaker tilbyr enkelte fagforeninger advokathjelp via medlemskapet eller dekker de advokatutgiftene du måtte ha i den forbindelse. Undersøk med din fagforening om hvilke muligheter som finnes.

Straffesaker

I straffesaker får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du pågripes og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer. Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du også krav på forsvarer dekket av det offentlige. Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak.
Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer. Du kan lese mer om retten til forsvarer i straffeprosessloven.

Hvis du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Vi hjelper deg gratis å vurdere om du vil ha krav på oppnevnt bistandsadvokat. Du kan lese mer om reglene rundt bistandsadvokat i straffeprosessloven kapittel 9 a.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.