Prosedyre

Der en sak ikke kan løses i minnelighet mellom partene, vil det i en del tilfeller være aktuelt å bringe saken inn for domstolen for avgjørelse. Samtlige av våre advokater har bred erfaring med å prosedere saker for domstolene på ulike nivåer. Vi bistår også i ulike domstollignende organer slik som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og Utlendingsnemnda.

Prosedyreoppdrag utgjør en stor del av vår virksomhet.  Vår erfaring gjør at vi alltid vil kunne gi meget god bistand gjennom de ulike fasene av en sak som må håndteres av domstolene. Vi bistår både i sivile saker og i straffesaker.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.